Vaše nastavení

Jazyk Czech English German 
Měna

Nákupní košík

0 položek0Kč

Kategorie

Automobily->(3)
Motocykly->(586)
Universalní->(26)

Poslední inzeráty

Prodám převodovku Sarolea 350-500 možná výměna za jinou  převodovku zn. Norton.Upřednostním výměnu.NabídněteProdám převodovku Sarolea 350-500 možná výměna za jinou převodovku zn. Norton.Upřednostním výměnu.Nabídněte
Detail inzerátu
Prodám převodovku kompletní na NSU 502T,možná výměna Prodám převodovku kompletní na NSU 502T,možná výměna
Detail inzerátu
Koupím přední vidlici, kompl.řidítka, sedlo, stupačky, stojan, blatníky a další náhradní díly, které nabídnete na moto BMW R2 (i replikKoupím přední vidlici, kompl.řidítka, sedlo, stupačky, stojan, blatníky a další náhradní díly, které nabídnete na moto BMW R2 (i...
Detail inzerátu
Vidlici viz foto, nabizejte i další díly na Zündapp.Vidlici viz foto, nabizejte i další díly na Zündapp.
Detail inzerátu
Díly na vidlicí, celou vidlici a další díly na Zündapp. Dále díly na kdf82 dveře, blatníky, světla. Nabídněte i torza motocyklů.Díly na vidlicí, celou vidlici a další díly na Zündapp. Dále díly na kdf82 dveře, blatníky, světla. Nabídněte i torza motocyklů.
Detail inzerátu

Přidej

Další


Přihlásit

Jméno

Heslo

Ochraný kód: Ochraný kód
Napište ochraný kód

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Například posílání komentářu pod jménem, nastavení komentářů, manažer témat atd.

 Odkud byli?

Obecné informace
    Pøídìl rozpoznávací znaèky, jež ve správném tvaru byla zhotovena již v továrnì, dìje se na žádost okresnímu úøadu nebo dopravnímu úøadu policejního øeditelství.

Tvar rozpoznávací znaèky øídí se tìmito pøedpisy:
    Tabulka budiž pevnì pøichycena na voze a umístìna vpøedu a vzadu tak, aby nebyla zakryta nárazníkem, kufrem, ani reservním kolem. Musí býti dostateènì osvìtlena za šera a v noci. Musí býti oèišována i za jízdy.


    Nejsou pøípustny znaèky na šedém nebo leštìném plechu, nebo pùda nápisu musí být èerná a nelesklá. Písmeno a èíslice jsou bílé, vysoké 10 cm, šíøka tahu 1.5 cm, všude stejnì široce psa­né, bez ozdob. Tabulka vpøe­du je podlouhlá, s celou znaèkou v jedné øádce. Na­pøed je zemské písmeno, po­tom oddìlovací pomlèka v ­šíøi písma, potom øada èís­lic, pøi èemž tisíce od set jsou oddìleny teèkou o prùmìru 1.5 cm. Zadní tabulky mo­hou míti také písmeno nad èíslicí, za stejných rozmìrù. Tvary písmen buïtež jednoduché, ne­stínované, dobøe èitelné. Velikost tabulky øídí se poètem èíslic.

    Okraje jsou orámovány bílou linkou. Písmena zemí: P - Pra­ha, È - Èechy, M - zemì Moravskoslezská, S - Slovensko, R - Podkarpatská Rus. Znaèku ÈS, pro jízdy zahranièní, je možno pøipevniti, nebo pøímo na vùz namalovati vedle pravého zadní­ho blatníku, aby byla v dosahu svítilny.

Typy znaèek:

Ukázky znaèek

Pøídìl nových evidenèních èísel


Ve velké Praze
Motocykly: 1-P - 99999-P Automobily: P-1 - P-99999V Èechách
Okresní úøad Motocykly Automobily
1-È - 770-È È-1 - È-750
Benešov u Prahy 771-È - 1120-È È-751 - È-1390
Blatná u Písku 1121-È - 1280-È È-1391 - È-1640
Brandýs n. L. 1281-È - 1780-È È-1641 - È-2760
Broumov 1781-È - 2230-È È-2761 - È-3280
Èáslav 2231-È - 2570-È È-3281 - È-3930
Èeský Brod 2571-È - 3090-È È-3931 - È-4790
È. Budìjovice 3091-È - 4290-È È-4791 - È-6490
Èeský Krumlov 4291-È - 4630-È È-6491 - È-6950
Èeská Lípa 4631-È - 5380-È È-6951 - È-8110
Dìèín n. Labem 5381-È - 6340-È È-8111 - È-8620
Domažlice 6341-È - 6490-È È-8621 - È-8920
Dubá 6491-È - 6660-È È-8921 - È-9170
Duchcov 6661-È - 7270-È È-9171 - È-10170
Dvùr Král n. L. 7271-È - 7970-È È-10171 - È-11320
Falknov n. Ohøí 7971-È - 8300-È È-11321 - È-11940
Frýdlant 8301-È - 9050-È È-11941 - È-12470
Horšùv Týn 9051-È - 9360-È È-12471 - È-12870
Hoøovice 9361-È - 9920-È È-12871 - È-13970
Hradec Králové 9921-È - 11190-È È-13971 - È-16480
Humpolec 11191-È - 11330-È È-16481 - È-16680
Cheb 11331-È - 11770-È È-16681 - È-17100
Chomutov 11771-È -12690-È È-17101 - È-18410
Chotìboø 12691-È - 12940-È È-18411 - È-18710
Chrudim 12941-È - 13730-È È-18711 - È-19820
Jablonec n. N. 13713-È - 14830-È È-19821 - È-21270
Jáchymov Sv. 14831-È - 14980-È È-21271 - È-21450
Jièín 14981-È - 15550-È È-21451 - È-22250
Jilemnice 15551-È - 16060-È È-22251 - È-22680
Jílové 16061-È - 16240-È È-22681 - È-23000
Jindøichùv Hradec 16241-È - 16620-È È-23001 - È-23440
Kadaò 16621-È - 16960-È È-23441 - È-23870
Kamenice n. L. 16961-È - 17170-È È-23871 - È-24090
Kaplice 17171-È - 17390-È È-24091 - È-24360
Karlovy Vary 17391-È - 17860-È È-24361 - È-25110
Kladno 17861-È - 18300-È È-25111 - È-25680
Klatovy 18301-È - 18620-È È-25681 - È-26520
Kolín 18621-È - 19230-È È-26521 - È-27920
Kralovice u Plznì 19231-È - 19470-È È-27921 - È-28250
Kralupy n. Vlt. 19471-È - 19830-È È-28251 - È-28900
Kraslice 19831-È - 20130-È È-28901 - È-29240
Kutná Hora 20131-È - 20610-È È-29241 - È-29920
Lanškroun 20611-È - 21250-È È-29921 - È-30580
Ledeè 21251-È - 21440-È È-30581 - È-30900
Liberec 21441-È - 22380-È È-30901 - È-31870
Litomìèice 22381-È - 23290-È È-31871 - È-33160
Litomyšl 23291-È - 23610-È È-33161 - È-33510
Loket 23611-È - 23880-È È-33511 - È-33860
Louny 23881-È - 24460-È È-33861 - È-34670
Mariánské Láznì 24461-È - 24630-È È-34671 - È-34970
Mìlník 24631-È - 25090-È È-34971 - È-35960
Milevsko 25091-È - 25250-È È-35961 - È-36230
Mladá Boleslav 25251-È - 25640-È È-36231 - È-37830
Mnichovo Hradištì 25641-È - 25960-È È-37831 - È-38420
Most 25961-È - 26760-È È-38421 - È-39570
Náchod 26761-È - 27480-È È-39571 - È-40550
Nejdek 27481-È - 27810-È È-40551 - È-40890
Nìmecký Brod 27811-È - 28130-È È-40891 - È-41450
Nìmecké Jablonné 28131-È:-28510-È È-41451 - È-41830
Nový Bydžov 28511-È - 25920-È È-41831 - È-42560
Nové Mìsto n. Met. 28921-È - 29580-È È-425G1 - È-43260
Nová Paka 29581-È - 30230-È È-43261 - È-44100
Pardubice 30231-È - 31430-È È-44101 - È-46120
Pelhøimov 31431-È - 31720-È È-46121 - È-46510
Písek 31721-È - 32300-È È-46511 - È-47360
Planá u M. Lázní 32301-È - 32500-È È-47361 - È-47620
Plzeò 32501-È - 33100-È È-47621 - È-48550
Podboøany 33101-È - 33640-È È-48551 - È-49100
Podìbrady 33641-È - 34620-È È-49101 - È-50670
Polièka 34621-È - 34840-È È-50671 - È-50920
Praha-Venkov 34841-È - 36650-È È-50921 - È-53810
Prachatice 36651-È - 36980-È È-53811 - È-54300
Pøeštice 36981-È - 37170-È È-54301 - È-54590
Pøíbram 37171-È - 37430-È È-54591 - È-55330
Pøíseènice 37431-È - 37710-È È-55331 - È-55660
Rakovník 37711-È - 38200-È È-55661 - È-56430
Rokycany 38201-È - 38750-È È-56431 - È-57190
Roudnice n. L. 38751-È - 39210-È È-57191 - È-57980
Rumburk 39211-È - 39650-È È-57981 - È-58710
Rychnov n. Kn. 39651-È - 40120-È È-58711 - È-59550
Øíèany 40121-È - 40560-È È-59551 - È-60190
Sedlèany 40561-È - 40800-È È-60191 - È-60590
Semily 40801-È - 41480-È È-60591 - È-61690
Slaný 41481-È - 42470-È È-61691 - È-63080
Strakonice 42471-È - 42800-È È-63081 - È-63710
Støíbro 42801-È - 43290-È È-63711 - È-64580
Sušice 43291-È - 43470-È È-64581 - È-64700
Šluknov 43471-È - 44160-È È-64701 - È-65660
Tábor 44161-È - 44660-È È-65661 - È-66470
Tachov 44661-È - 44910-È È-66471 - È-66730
Teplá Mìsto 44911-È - 45120-È È-66731 - È-66900
Teplice-Šanov 45121-È - 46080-È È-66901 - È-69610
Trutnov 46081-È - 46790-È È-69611 - È-70580
Tøeboò 46791-È - 47050-È È-70581 - È-70930
Turnov 47051-È - 47550-È È-70931 - È-71920
Týn n. Vlt. 47551-È - 47650-È È-71921 - È-72020
Ústí n. L. 47651-È - 48170-È È-72021 - È-72800
Varnsdorf 48171-È - 48870-È È-72801 - È-73700
Vrchlabí 48871-È - 49550-È È-73701 - È-74580
Vysoké Mýto 49551-È - 50200-È È-74581 - È-75380
Žamberk 50201-È - 50990-È È-75381 - È-75980
Žatec 50991-È - 51420-È È-75981 - È-76920
Žlutice 51421-È - 51630-È È-76921 - È-77140

Polic. øeditelství
Okresní úøad Motocykly Automobily
Liberec 51631-È - 52830-È È-77141 - È-80080
Plzeò 52831-È - 54180-È È-80081 - È-83190

Polic. komisaøství
Okresní úøad Motocykly Automobily
Cheb 54181-È - 54460-È È-83191 - È-83820
Jahlonec n. N. 54461-È - 54790-È È-83821 - È-85290
Karlovy Vary 54791-È - 55170-È È-85291 - È-87130
Kladno 55171-È - 55500-È È-87131 - È-88060
Mar. Láznì 55501-È - 55600-È È-88061 - È-88680
Ústí n. L. 55601-È - 56000-È È-88681 - È-90000V zemi Moravsko-Slezké
Okresní úøad Motocykly Automobily
Bílovec 2001-M - 2300-M M-7001 - M-8000
Boskovice 2301-M - 2900-M M-8001 - M-9800
Brno 2901-M - 3800-M M-9801 - M-12500
Bruntál 3801-M - 4400-M M-12501 - M-14300
Èeský Tešín 4401-M - 5100-M M-14301 - M-16500
Daèice 5101-M - 5500-M M-16501 - M-17800
Frýdek 5501-M - 6200-M M-17801 - M-19800
Frývaldov 6201-M - 6900-M M-19301 - M-21800
Hluèín 6901-M - 7600-M M-21801 - M-23800
Hodonín 7601-M - 7900-M M-23801 - M-24800
Holešov 7901-M - 8600-M M-24801 - M-27000
Hranice 8601-M - 9200-M M-27001 - M-28800
Hustopeè 9201-M - 9600-M M-28801 - M-30100
Jihlava 9601-M - 10100-M M-30101 - M-31600
Krnov 10101-M - 10900-M M-31601 - M-33900
Kromìøíž 10901-M - 11600-M M-33901 - M-35900
Kyjov 11601-M - 12000-M M-35901 - M-37100
Litovel 12001-M - 12300-M M-37101 - M-38100
Mikulov 12301-M - 12700-M M-38101 - M-39300
Místek 12701-M - 13100-M M-39301 - M-40700
M. Beroun 13101-M--13400-M M-4U701-M-41700
Mor. Budìjovice 13401-M - 13800-M M-41701 - M-43100
Mor. Ostrava 13801-M - 14000-M M-43101 - M-43500
Mor. Tøebová 14001-M - 14400-M M-43501 - M-44900
Mor. Krumlov 14401-M - 14700-M M-44901 - M-45900
N. Mìsto n. M. 14701-M - 15000-M M-45901 - M-46900
Nový Jièín 15001-M - 15500-M M-46901 - M-48400
Olomouc 15501-M - 16100-M M-48401 - M-5U300
Opava 16101-M - 16700-M M-50301 - M-52200
Pøerov 16701-M - 17200-M M-52201 - M-53700
Prostìjov 17201-M - 17800-M M-53701 - M-55500
Rýmaøov 17801-M - 18100-M M-55501 - M-56300
Šternberk 18101-M - 18600-M M-56301 - M-57800
Šumperk 18601-M - 19100-M M-57801 - M-59300
Tišnov 19101-M - 19400-M M-59301 - M-60300
Tøebíè 19401-M - 19900-M M-60301 - M-61700
Uh. Hradištì 19901-M - 20600-M M-61701 - M-63700
Uh.Brod 20601-M - 20900-M M-63701 - M-64700
Val. Meziøíèí 20901-M - 21100-M M-64701 - M-65400
Vel. Meziøíèí 21101-M - 21600-M M-65401 - M-66900
Vsetín 21601-M - 21900-M M-66901 - M-67700
Vyškov 21901-M - 22400-M M-67701 - M-69200
Zábøeh n. M. 22401-M - 23000-M M-69201 - M-71000
Znojmo 23001-M - 23300-M M-71001 - M-72000

Mìstská rada
Okresní úøad Motocykly Automobily
Olomouc 23301-M - 24300-M M-72001 - M-75000

Polic. øeditelství
Okresní úøad Motocykly Automobily
Brno 1-M - 2000-M M-1 - M-7000
Mor. Ostrava 24301-M - 26300-M M-75001 - M-81000
Opava 26301-M - 27600-M M-81001 - M-85000

Polic. komisaøství
Okresní úøad Motocykly Automobily
Jihlava 27601-M - 27900-M M-85001 - M-86000
Krnov 27901-M - 28200-M M-86001 - M-87000
Nový Jièín 28201-M - 28500-M M-87001 - M-88000
Šumperk 28501-M - 28800-M M-88001 - M-89000
Znojmo 28801-M - 29000-M M-89001 - M-90000Na Slovensku

Polic. riadite¾stvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Bratislava 1-S - 2999-S S-1 - S-4999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Bratislava 3000-S - 3499-S S-5000 - S-5999
Galanta 3500-S - 3999-S S-6000 - S-6999
Hlohovec 4000-S - 4199-S S-7000 - S-7499


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Komárno 4200-S - 4399-S S-7500 - S-7999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Komárno 4400-S - 4599-S S-8000 - S-8499
Malacky 4600-S - 4799-S S-8500 - S-8999
Nové Mesto n. V. 4800-S - 5199-S S-9000 - S-9999
Modrá 5200-S - 5499-S S-10000 - S-10999
Myjava 5500-S - 5699-S S-11000 - S-11299
Piešany 5700-S - 5999-S S-11300 - S-11999
Senica 6000-S - 6199-S S-12000 - S-12499
Skalica 6200-S - 6399-S S-12500 - S-12999
Dun. Streda 6400-S - 6599-S S-13000 - S-13499
Šala 6000-S - 6799-S S-13500 - S-13999
Šamorín 6800-S - 6999-S S-14000 - S-14499
Trnava 7000-S - 7999-S S-14500 - S-15999
Bánovce n. B. 8000-S - 8199-S S-16000 - S-16399
Stará Ïala 8200-S - 8399-S S-16400 - S-16999
Zlaté Moravce 8400-S - 8599-S S-17000 - S-17499
Nitra 8600-S - 9499-S S-17500 - S-19999


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Parkan 9500-S - 9699-S S-20000 - S-20399


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Parkan 9700-S - 9999-S S-20400 - S-20999
Prievidza 10000-S - 10399-S S-21000 - S-21999
Topolèany 10400-S - 10999-S S-22000 - S-22999
Vráble 11000-S - 11199-S S-23000 - S-23399
N. Zámky 11200-S - 11999-S S-23400 - S-24499
Pov. Bystrica 12000-S - 12199-S S-24500 - S-24999
V. Bytèa 12200-S - 12499-S S-25000 - S-25499
Èadca 12500-S - 12799-S S-25500 - S-25999
Ilava 12800-S - 12999-S S-26000 - S-26499
Dol. Kubín 13000-S - 13299-S S-26500 - S-26999
Turè. Sv. Martin 13300-S - 13999-S S-27000 - S-27999
Kys. Nové Mesto 14000-S - 14199-S S-28000 - S-28299
Námestovo 14200-S - 14399-S S-28300 - S-28599
Púchov 14400-S - 14599-S S-28600 - S-28999
Trenèín 14600-S - 15499-S S-29000 - S-30499
Trstená 15500-S - 15699-S S-30500 - S-30999
Žilina 15700-S - 16499-S S-31000 - S-32499
Nová Baòa 16500-S - 16799-S S-32500 - S-32999
Brezno n. Hr. 16800-S - 16999-S S-33000 - S-33499
B. Bystrica 17000-S - 17499-S S-33500 - S-34499
Feledince 17500-S - 17699-S S-34500 - S-34999
Modrý Kameò 17700-S - 17999-S S-35000 - S-35499
Kremnica 18000-S - 18299-S S-35500 - S-35999
Krupina 18300-S - 18599-S S-36000 - S-36499
Levice 18600-S - 18999-S S-36500 - S-37499


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Luèenec 19000-S - 19299-S S-37500 - S-37999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Luèenec 19300-S - 19699-S S-38000 - S-38999


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Rim. Sobota 19700-S - 20199-S S-39000 - S-39999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Rim. Sobota 20200-S - 20699-S S-40000 - S-40994
Ban. Štiavnica 20700-S - 20899-S S-41000 - S-41499
Zvolen 20900-S - 21499-S S-41500 - S-42999
Želiezovce 21500-S - 21699-S S-43000 - S-43499
Kežmarok 21700-S - 22199-S S-43500 - S-44499
Levoèa 22200-S - 22499-S S-44500 - S-45494
St. Lubuvòa 22500-S - 22699-S S-45500 - S-45999
Lipt. Sv. Mikuláš 22700-S - 23199-S S-46000 - S-46999
Sp. Sobota 23200-S - 23599-S S-47000 - S-47999
Revúca 23600-S - 23799-S S-48000 - S-48499


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Rožòava 23800-S - 23999-S S-48500 - S-48999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Rožòava 24000-S - 24199-S S-49000 - S-49499
Ružomberok 24200-S - 24599-S S-49500 - S-50499
Torna¾a 24600-S - 24799-S S-50500 - S-50999
Sp. N. Ves 24800-S - 24999-S S-51000 - S-51799
Sp. St. Ves 25000-S - 25099-S S-51800 - S-51899
Bardejov 25100-S - 25299-S S-51900 - S-52299
Gelnica 25300-S - 25499-S S-52300 - S-52599
Giraltovce 25500-S - 25699-S S-52600 - S-52399
Humenné 25700-S - 25899-S S-52900 - S-53299
Krá¾. Chlumec 25900-S - 26199-S S-53300 - S-53799
Ve¾. Kapušany 26200-S - 26299-S S-53800 - S-53999


Polic. riadite¾stvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Košice 26300-S - 27299-S S-54000 - S-56999


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Košice 27300-S - 27999-S S-57000 - S-57999
Medzilaborce 28000-S - 28199-S S-58000 - S-58299
Michalovce 25200-S - 28399-S S-58300 - S-58699
Moldava n. B. 28400-S - 28699-S S-58700 - S-58999


Polic. komisarstvo
Okresný úrad Motocykly Automobily
Prešov 28700-S - 28999-S S-59000 - S-59699


Okresný úrad
Okresný úrad Motocykly Automobily
Prešov 29000-S - 29199-S S-59700 - S-59999
Sabinov 29200-S - 29399-S S-60000 - S-60299
Trebišov 29400-S - 29599-S S-60300 - S-60599
Snina 29600-S - 29699-S S-60600 - S-60799
Sobranec 29700-S - 29799-S S-60800 - S-60999
Stropkov 29800-S - 29999-S S-61000 - S-61299
Vranov n. T. 30000-S - 30399-S S-61300 - S-61999NA PODKARPADSKÉ RUSI

Okresní úøad Motocykly Automobily
Zemský úøad a ostatní státní úøady 1-R - 50-R R-1 - R-50
Soukromé vozy 51-R - 3000-R R-51 - R-3000

 
"Login" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 Komentářů
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.